fbpx
Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, dovolte mi, abych vás na této stránce informovala o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v rámci mé činnosti, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů jsem já, tedy: Lukáš Bříza, IČO:06257780, kterému jste údaje poskytli nebo který je od vás získal k naplnění jednoho nebo více účelů.

Osobní údaje, které zpracovávám

Zpracovávám pouze takové vaše osobní údaje, abych vám mohla poskytnout služby, o které máte zájem.

Zpracovávám tedy především tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, pohlaví;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, fakturační adresa, popř. doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa sídla nebo místa podnikání, telefon, emailová adresa, IČ;
 • digitální identifikátory: doména (URL adresa)

Účely zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje zpracovávám zejména pro následující účely:

 • poskytování služeb;
 • splnění právních povinností;
 • uzavření a plnění smlouvy o službě nebo spolupráci;
 • zajištění provozních činností;
 • vedení zákaznické evidence;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • účetní, daňové a obchodní účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • archivnictví vedené na základě zákona;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů;

 

Zdroje získávání osobních údajů

Osobní údaje získávám především od vás v rámci jednání o poskytnutí služby nebo je získávám za pomoci vyplněných kontaktních formulářů.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo ode mne, jako správce vašich osobních údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování,
 • Máte právo požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možné změny této informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budu vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této informace.